Next Page  4-5 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 4-5 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

4

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

5

מרכז האמנויות "יד חריף" רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/

מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.

+

במקרה של ביטול שיעור מצד המורה (פרטי או קבוצתי), יוחזר השיעור בדרכים הבאות:

* המורה רשאי לקבוע שיעור החזר באחד מימי הפעילות של המרכז ו/או באחד מימי

החופשה של משרד החינוך.

* המורה רשאי להאריך זמן שיעור פרטי או קבוצתי למשך מספר מפגשים, כך למשל

דקות.

45

שיעורים, שווה לשיעור נוסף של

3

דקות במשך

15

תוספת של

+

מועדים אפשריים להחזר יקבעו בהודעה מראש ע"י המורה. במידה והתלמיד לא יממש את

שיעור ההחזר, המורה לא יחויב להחזר נוסף.

+

במידה ונקבע שיעור החזר ביום בו אין הסעות (למשל חופשת חג), הגעת התלמיד והחזרתו

באחריות התלמיד והוריו.

+

במסגרת שיעורים קבוצתיים תלמיד הנעדר מסיבה כלשהיא, יחויב בתשלום גם אם הודיע

מראש על היעדרותו.

+

בכל מקרה של היעדרות, חלה חובה על התלמיד ומשפחתו להודיע למורה המלמד ולמזכירות

מרכז האמנויות/רכזות השלוחות.

+

שיעורים פרטיים:

שעות לפני מועד השיעור, בהודעה למורה/

24

* במסגרת שיעורים פרטיים ניתן לבטל עד

מדריך וזאת עקב סיבה מוצדקת בלבד.

* ביטול שיעור ברגע האחרון או אי הגעה ללא הודעה למורה, לא תזכה את התלמיד

בהשלמת השיעור.

שיעורי

3 -

* תלמיד הלומד שיעור פרטי והחל לימודיו בתחילת ספטמבר, זכאי לכל היותר ל

שיעורי השלמה בשנה

2 -

השלמה בשנה. תלמיד שהחל לימודיו בינואר, זכאי לכל היותר ל

בשנה.

1

ותלמיד שהחל לימודיו במרץ, זכאי לכל היותר לשיעור השלמה

+

מבוגרים: הרשמה לסדנאות ללא אפשרות ביטול.

+

ביטולים והחזרים של שיעורים

|

נהלי הרשמה

|

.2020

ליוני

30 -

ותסתיים ב

2019

בספטמבר

1 -

שנת הלימודים תש"ף תחל ב

+

תהליך הרישום למרכז הינו: שליחת בקשת רישום לחוג בצורה מקוונת דרך אתר "יד חריף",

מזכירות המחלקות ייצרו קשר עם שולח הבקשה לביצוע הרישום וגביית שכר הלימוד.

+

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים.

+

הנהלת יד חריף תהיה רשאית, ע"פ שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד

חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

+

ממחיר החוג.

5%

ויזכה בהנחה של

17.07.19-31.07.19

רישום מוקדם יתבצע בין התאריכים

+

פעילות יד חריף מותאמת ללוח החופשות של משרד החינוך.

+

לספטמבר.

1-

שיעורים במשך השנה, במידה והחל ב

36

תלמיד זכאי לסך של

+

הצפייה במופעי "יד חריף" במהלך השנה כרוכה בתשלום.

+

משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה (תשלום בפועל).

+

לתלמיד, ייגבו בנפרד בעת הרישום עבור כל נרשם ולא יוחזרו

₪ 75

דמי רישום ושכלול על סך

למעט במקרה של ביטול החוג ע"י הנהלת יד חריף.

+

התשלום לחוגים יתבצע באחת מהדרכים הבאות: הוראת קבע בכרטיס אשראי, המחאות או

מזומן מראש לכל שנת הפעילות.

+

התשלום יתבצע מול מזכירות המחלקות. (פרטי יצירת קשר בסוף החוברת)

+

הנחה.

5%

בהרשמה מוקדמת תינתן הנחה של

+

עבור חוג שני הזול

5%

בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף/ למשפחה, תינתן הנחה של

15%

לחוג השלישי, בחוג רביעי תינתן הנחה של

10%

מבניהם. בחוג שלישי תינתן הנחה של

לחוג החמישי. במקרה של יותר מחמישה

20%

לחוג הרביעי ובחוג החמישי תינתן הנחה של

הנחה על כל חוג נוסף, הזול מביניהם.

20%

חוגים למשתתף / משפחה, תינתן

+

הנחה על שיעור פרטי שני,

20%

תלמיד הלומד שני שיעורים פרטיים במחלקה למוזיקה, יקבל

הזול מבניהם.

+

כללי

|

שכר לימוד ודרכי תשלום

|

הנחות

|

ביטול השתתפות בחוג

|

הודעה על הפסקת השתתפות בחוגים תעשה אך ורק ע"י שליחת טופס מקוון "ביטול חוג"

שנמצא באתר "יד חריף". יש לוודא קבלת הטופס במזכירות "יד חריף" ו/או מזכירות המחלקות

/ רכזות השלוחות.

+

הודעה למורה/ למדריך בגין הפסקת הלימודים אינה רלוונטית ולא תיחשב כהודעה תקפה.

+

הבקשה תהיה רלוונטית לחודש העוקב לחודש בו נשלחה הבקשה.

+

. על ביטולים החל מ –

2020

לחודש מרץ

31–

ביטול השתתפות בחוגים ניתן לבצע עד ה

לא יוחזרו כספים. (ז"א יתבצע חיוב חודשי כרגיל על חודשים אפריל-יוני גם ללא

1.4.2019

השתתפות התלמיד בפועל).

+

במידה והלימודים יופסקו ביוזמת ההנהלה, התלמיד יחויב בשכר לימוד באופן יחסי עד למועד

הפסקת הלימודים.

+