Next Page  6-7 / 40 Previous Page
Information
Show Menu
Next Page 6-7 / 40 Previous Page
Page Background

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

6

|

חוברת פעילות

|

יד חריף

.19

.20

7

+

+

2020-2019

שנה"ל - תש"ף

+

+

2020-2019

שנה"ל - תש"ף

+

+

36-

השלמה ל

שעורים בשנה

תעשה בימים

של חופשות בית

הספר

לוח חופשות

|

ימי פעילות

|

תאריך עברי

תאריך לועזי

ימים

מועד

יז' באלול

17.9.19

שלישי

בחירות

כט' אלול-ב' בתשרי

29.9-1.10.19

ראשון-שלישי

ראש השנה

ט' בתשרי-י' בתשרי

8-9.10.19

שלישי-רביעי

יום כיפור

יד' בתשרי-כג' בתשרי

13-22.10.19

סוכות ואיסרו חג ראשון-שלישי

כו' בכסלו-ב' בטבת

24-30.12.19

שלישי-שני

חנוכה

יג' באדר-טו' באדר

9-11.3.20

שני-רביעי

פורים

ה' בניסן-כ"ב בניסן

31.3-16.4.20

שלישי-חמישי

פסח

כו' בניסן

20.4.20

19:00 -

ערב יום השואה שני מ

כז' בניסן

21.4.20

שלישי

יום השואה

ג' באייר

27.4.20 19:00 -

ערב יום הזכרון שלישי מ

ד' באייר

28.4.20

שלישי

יום הזיכרון

ה' באייר

29.4.20

רביעי

יום העצמאות

יח' באייר

12.5.20

שלישי

לג בעומר

ה' בסיון-ז' בסיון

28-30.5.20

חמישי-שבת

שבועות

רביעי חמישי שישי

חודש/ימים ראשון שני שלישי

4

4

4

3

4

4

ספטמבר

3

4

3

1

2

2

אוקטובר

5

4

4

4

4

4

נובמבר

3

3

3

4

4

4

דצמבר

5

5

5

4

4

4

ינואר

4

4

4

4

4

4

פברואר

4

4

3

3

4

5

מרץ

2

2

1

1

2

2

אפריל

4

3

4

3

4

5

מאי

4

4

4

5

5

4

יוני

38 37

35

32

37 38

סה"כ

חופשת חנוכה

חופשת פסח

איסרו חג סוכות

חופשת חנוכה

חופשת פסח

*השלמות*

הרישום למערך ההסעות יתבצע בעת הרישום לחוג (עם הסדרת התשלום לחוג).

+

ההסעות בתחום יישובי המועצה מטה-יהודה בלבד ועל פי מסלולי ההסעות המאושרים על ידי

מחלקת התחבורה של המועצה.

+

קווי הסעה ייפתחו ע"פ שיקול דעת הנהלת המרכז בהתאם למינימום תלמידים.

+

איסוף והורדת תלמידים יעשה רק מתחנת הסעה מאושרת ומוסדרת.

+

תלמיד שלא מגיע להסעה מחויב להודיע מראש למזכירות המרכז לאמנויות / מזכירות

המחלקות.

+

ההסעות תצאנה מבתי הספר של המועצה ומבתי הספר: נגה, גילה, שעלי תורה ונחשון בלבד

ובתום יום הלימודים. הפיזור ליישובים בהסעות קבוצתיות בהתאם ללוח ההסעות של מרכז

האמנויות.

+

הנו על בסיס קווים של תיכון הרטוב ובאחריותו. עלייה להסעות

16:30

פיזור מיד חריף בשעה

אלו מותנית במקום פנוי ובקו הקיים בלבד. בימים בהם מתקצר יום הלימוד בבית הספר, הסעה

זו מתבטלת.

+

ביוני, כאשר הלימודים בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים

30-

ביוני ל

10-

בימים שבין ה

.16:30

מסתיימים, תתבטל ההסעה של השעה

+

אין באמור לעיל כדי ליצור חובת הסעה מצד מרכז האמנויות או המועצה.

+

באחריות התלמיד לצאת מיד בתום השיעור להסעות הפיזור באזור הסובה.

+

תלמיד הזקוק לעזרה כלשהיא עם ההסעות, יש ליידע על כך בעת הרישום.

+

בשלוחות "יד חריף": עדולם, ההר וגיזו, לא יתקיימו הסעות.

+

הסעות

|

הנהלת המרכז לאמנויות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד, אשר הפר

את כללי המשמעת המקובלים במרכז ובשל התנהגות בלתי הולמת.

+

בהסעות- על התלמיד לשבת ולחגור חגורת בטיחות בזמן הנסיעה ולהקשיב להוראות הנהג.

+

כללי משמעת

|